Nowe firmy zakładane po 1 stycznia 2018 r. będę mogły płacić niższy ZUS przez pierwsze 36 miesięcy swojej działalności. Wydłużenie ulgi na preferencyjne składki ZUS z dwóch do trzech lat zaproponowało MRPiPS.

5 września br. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej chce, aby nowe firmy aż przez trzy lata mogły płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niższej podstawy wymiaru niż ogół przedsiębiorców. Przez pierwsze 24 miesiące, tak jak dotychczas, podstawa wymiaru składek wynosiłaby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Możliwość opłacania składek ZUS na preferencyjnych zasadach zostałaby przedłużona o kolejne 12 miesięcy, czyli w trzecim roku funkcjonowania firmy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyniosłaby 60 proc. minimalnego wynagrodzenia.

W projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych założono, że jej przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Firmy założone przed tą datą będę mogły korzystać tylko z dwuletniej ulgi w składach ZUS, na dotychczasowych zasadach. Nowy wydłużony okres niższych składek na ubezpieczenie społeczne obejmowałby tylko osoby zakładające pierwszą działalność gospodarczą po 1 stycznia 2018 r.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że zmiana ta ma spowodować wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie działalności i zwiększy wskaźnik przetrwania przedsiębiorstw. Obecnie część przedsiębiorców zawiesza prowadzenia działalności gospodarczej lub rezygnuje z niej w trakcie preferencyjnego okresu opłacania składek ZUS lub w roku następnym. Jak wynika z badań i danych statystycznych trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy.

Masz pytania?